Framdrift - overordna

Kommunestyra gjorde sine formelle vedtak sommaren 2020. Der dei valte å bli med i prosjektet og valde representant til det Interkommunale planutvalet. 

Planprogrammet og innspel til arealbruken er våren 2021. Deretter startar arbeidet med planforslaget. 

Planen bør vere vedtatt i kommunestyra i denne valperioden - innan sommaren 2023.