Tenester i eit framtidig Helsehus

Region Nordhordland Helsehus er eit bygg der ein skal samla og samlokalisera ulike helse- og omsorgstenester som skal bidra til at innbyggjarane i Nordhordland får den behandlinga og kompetansen dei har krav på.  Helsehuset er ikkje eit sjukehus, men det vert spesialiserte helsetenester der og det blir nokre døgnplassar til dei som treng øyeblikkelig hjelp.

Regionrådet i Nordhordland fekk i 2009 i oppdrag frå eigarkommunane å vurdera behov og muligheiter for å etablera det som den gang vart kalla eit Lokalmedisinsk senter for Nordhordlandskommunane, der innbyggjarane kunne få helsetenester både frå kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta - nærleik og samarbeid stod i sentrum.

Helsehuset med sine tenester, utforming og gode kvalitetar er eit resultatet av fleire års arbeid med grundige kartleggingar, analyser og vurderingar. Målet med å lokalisere ulike tenester i eit helsehus er å kunna tilby god og forsvarleg utgreiing og handsaming før, i staden for, og etter sjukehusopphald, tidleg innsats og betre tverrfagleg samarbeid og samhandling.  

Arealet i helsehuset er utforma slik at det legg til rette for samarbeid og samhandling på tvers av ulike fagmiljø og tenestenivå. Utformainga skal støtta opp om utvikling, læring og byggje sterke fagmiljø som er eit godt grunnlag for rekruttering av nødvendig kompetanse i framtida.
Vi trur at dette vil gje innbyggjarane i Region Nordhordland, med ulike hjelpebehov eit framtidsretta og godt tilbod - enten det er behov for akutt hjelp eller meir langvarige og koordinerte tenester.

Det er estimert at opp mot 500 personer vil motta tenester i Helsehuset kvar dag, og at om lag 350 personer med ulik kompetanse får arbeidsplassen sin i det nye bygget fordelt på:

 

Spesialisthelsetjenester

Dialyse

Ambulansestasjon

Psykisk helsevern for vaksne (DPS)

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Hud poliklinikk

Hjertespesialist

Hordaland fylkeskommune

Tannklinikk

Interkommunale tenester

Nordhordland legevakt

Døgnplassar til øyeblikkelig hjelp

Lindås kommune

Psykisk helse og rus

Barnevern

PPT

Helsestasjon og jordmorteneste

Fastlegekontor

Psykolog

Fysio- og ergoterapitenesta

Andre

Kantine

Møte og kunnskapssenter