Rapportar og dokumentasjon

Her er det samla rapportar og dokumentasjon knytt arbeidet med Region Nordhordland Helsehus.

 • "Helsehus i Nordhordland" (2013)
  Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) utarbeida rapporten i 2013 med tilrådingar når det gjeld innhald, tomt, eigarskap, økonomi og organisering. Kommunestyra og Regionrådet i Nordhordland har slutta seg til innhaldet i rapporten og gitt NUI i oppdrag å sikra vidare framdrift i prosjektet.
   
 • "Forprosjekt Helsehus i Nordhordland" (2012)
  Rapporten, utarbeida av Deloitte, tilrår samlokalisering av ulike helse- og omsorgstenester innan kommune- og spesialhelsetenesta i eit felles helsehus i Knarvik som eit viktig tiltak for å realisere ambisjonane om;
  • å samle og styrke eksisterande gode fagmiljø og tenester
  • samarbeid om- og utvikling av nye tilbod og tenester i tråd med nasjonale og lokale helsepolitiske føringar.
    
 • "Forprosjekt Helsehus i Nordhordland - Arbeidsnotat fra arbeidsgruppen" (06.01.2012)
  Arbeidsnotatet presenterer ein foreløpig tilråding til helseutvalet i Regionrådet.

 

Samarbeidet mellom kommunane og med spesialisthelsetenesta er vidare forankra i:

 • Lokalt i "Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Nordhordland 2014 - 2017" og "Grunnlagsdokument for tenesteutvkling i Helsehuset"
 • Regionalt i "Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet", "Overordna samarbeidsavtale" og "Tenesteavtalene 1-12 med særavtalar"
 • Nasjonalt i "Samhandlingsreformen" St.meld. 47 (2008-09), "Nasjonal helse og omsorgsplan" St.meld. 16 (2010-11) og "Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet" St.meld. 26 (2014-15)

 

For meir rapportar og dokumentasjon, trykk her!