Interkommunale planutvalet (IKPU)

Det interkommunale planutvalet består av ein politikar frå kvar kommune. Det er enten ordførar eller leiar i planutvalet . 

IKPU er det overordna styringsorganet for prosjektet. Dei har fått delegert mynde frå kommunestyret til å vedta planprogrammet. I neste omgang har dei fått mynde til å vedta den planen som vert sendt til kommunestyra for endeleg handsaming. Paralelt med dette må det vere ein god forankring i den einskilde kommune. 

24. februar 2021

Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa består av ein administrativ fagperson frå kvar kommune som skal bidra i utforminga av planen. Det er rådmann i kvar einskild kommune som har oppnemnd medlem til arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa vert leia av Kristin Nåmdal (Alver kommune).

24. februar 2021