Nyttige lenker

Lenkjer til nyttige hjelparar du som etablerar eller næringsdrivande kan ha bruk for:

www.gmnh.no
Næringshagane i Nordhordland  er to regionale næringshagar for Nordhordland med Gulen og Solund. Dei er lokalisert på Mastervik i Austrheim kommune og i Sløvåg i Gulen kommune. Næringshagane arbeider med forretningsutvikling.

 

www.industriutviklingvest.no 
Industriutvikling Vest As er ein industriinkubator etablert  i 2011. Visjonen til selskapet er at industriinkubatoren skal utvikle ny lønnsom forretningsvirksomhet med utgangspunkt i virksomhetene på Mongstad spesielt og Nordhordland og Bergensregionen generelt.

 

www.nonl.no
Nordhordland Næringslag er ein medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme næringslivets interesser i Nordhordlandsregionen, og sikre at Nordhordland har dei kvaliteter som gjer at folk ønskjer å bu og arbeide her.

 

www.etablerersenteret.no
Dette Etablerersenteret si informasjonsside. Etablerarsenteret tilbyr ulike kurs i etablering og gratis etablerarsrettleiing. Alle komunane i Nordhordland er medeigarar i Etablerarsenteret.

 

www.kom-an.no 
Dette er gamle Hordaland Fylke sin nettside for nyskaping i regionen vår. Her kan du finne eit oversyn over dei som er i hjelpeapperatet for deg som etablerar, lokalt og regionalt. Du finn òg informasjon om finansiering- og støtteordningar som finst i fylket. Denne siden er no under revidering og det er venta at det vert lansert ny informasjonsside for Vestland Fylke.

 

www.innovasjonnorge.no/vestland
Innovasjon Norge tilbyr langsiktig finansiering i form av lån, tilskot og garantiar. Dei jaktar spesielt på personar og forretningsidèar som er nyskapande og som har potensialet for vekst.

 

www.altinn.no 
Her finn du all offentleg informasjon som vedkjem det å starte opp og driva eiga verksemd, og hjelp til regelverk som vedkjem dette. Denne vert bygdt opp av Handel- og Næringsdepartementet. Altinn er også ein portal for innlevering av skjema til det offentlege, her kan du få meldingar frå det offentlege og tilgang til innsynstenester i offentlege registre.

 

www.skatteetaten.no 
Her finn sjølvstendig næringsdrivande informasjon om alt som vedkjem reglar/rettar/pliktar i høve skatt og avgifter.

 

www.nav.no 
Som arbeidsgjevar finn du informasjon om bistand til rekruttering, sjukepenger og oppfølging av sjukemeldte. Driv du eit enkelpersonforetak, finn du her kva rettar du har til sjukepenger og forsikringsordningar i høve til dette.

 

www.arbeidstilsynet.no 
Her finn du alt om arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

 

www.toll.no 
Om du skal importere eller eksportere varer, så finn du informasjon om reglar/avgifter for dette her.

 

www.mattilsynet.no 
Mattilsynet er staten sitt ansvarsorgan for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Om du driv innanfor dette, finn du nyttig informasjon om reglar her.